Защита на личните данни в Евриста БГ и новия регламент GDPR
 

Въведение

На 25.05.2018г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни GDPR (GeneralDataProtectionRegulation). Целта му е да гарантира защитата на данните на фичизеските лица от държавите членки на Европейския съюз, както и да регулира тяхната обработка с единни правила.

Настоящата информация за политиката ни за личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите защо и как обработваме лични данни във връзка с предоставянето на услугите ни, както и какви са правата, които имат потребителите във връзка с обработването на лични данни от Евриста БГ.

В качеството си на администратор на лични данни, Евриста БГ отговаря на изискванията на новата регулация, като събора единствено данни на потребителите дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите и ги пази отговорно и законосъбразно.
 

Дефиниции

 • Евриста– „Евриста БГ“ ООД, ЕИК 203672770, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1700, ул. „Проф. Христо Данов“19, вх.А, ет. 3, ап. 409, e-mail: office@evrista.bg, телефон за контакт: +359893655767
 • Потребител– физическо лице, което заявява и има право на услуги от Евриста на база индивидуален договор.
 • Лични данни– всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическото лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко. Видовете лични данни, предмет на настоящата политика за личните данни са: основни данни; данни, които се предоставят при сключване на договор; данни за договорите; данни за обучението; данни за плащанията; данни за издаване на фактура; данни за комуникация с потребителите.
 • Основни даннитри имена;държава; постоянен адрес; пол; възраст.
 • Данни, които се предоставят при сключване на договор– лични данни, които потребителите е нужно да предоставят на Евриста БГ, за сключване не договори за услуги. Предоставянето им е доброволно, но без тях Евриста БГ не може да сключи договора за предоставяне на услуга. Такива данни са: имена на потребителя; единен граждански номер за български граждани; личен номер за чуждестранни лица; постоянен адрес.
 • Данни за договорите– вид на договора (напр. договор за индивидуално обучение; договор за групово обучение или др.); номер на договора и дата на сключване; дата на влизане в сила и срок на договора; предоставяне на услуги, в това число и допълнителни такива; размер на таксата за предоставянето на услугата; права и задължения на страните; инфирмация за мястото на предоставяне на услигата.
 • Данни за обучението – език; ниво; формат на обучението; тип обучение; форма на обучение.
 • Данни за плащанията– данни за историята на плащанията на потребителите във връзка с договори, сключени с Евриста БГ. Такива данни са: вид на плащането; размер на платената сума; начин на плащане
 • Данни за издаване на фактура – при издаване на фактура на физическо лице, следва потребителя да предостави своя единин граждански номер.
 • Данни за комуникация с потребителите– това са данните, които се обработват във връзка с комуникацията между Евриста БГ и потребителя. Такива данни са: информация за контакт с потребителя (напр. адрес на електронна поща; телефонен номер; адрес или др.); вид на комуникацията (писмено запитване; запитване през онлайн форма; имейл; телефонно обаждане или др.); дата на изпращане или на получване на информация; информация съдържаща се в съответната комуникация.
 • Обработка на лични данни– представлява всяко използване на лични данни: събиране; записване; съхранение; преглеждане; проверка; промяна; ограничаване; изтриване; унищожаване и др.
   

Какви лични данни за потребителите събираме, обработваме и съхраняваме

Евриста БГ обработва различни видове лични данни, в зависимост от типа на услугите, които потебителят е заявил: всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическото лице; основни данни; данни, които се предоставят при сключване на договор; данни за договорите; данни за обучението; данни за плащанията; данни за издаване на фактура; данни за комуникация с потребителите. Целта на обработване на лични данни е изпълнението на заявената и/или договорена услуга. Основание за обработването на лични данни се счита заявяване на услуга; приемане на общите условия и/или подписване на договорни отношения в пълно съответствие с действащото законодатество.
 

Основни принципи при обработка на данните

Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство. Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин. Обработваме лични данни, за да предоставяме на потребителите по-добри услуги, съобразени с потребностите им. Съобщаваме на потребителите какви личи данни събираме, както и защо и как го правим. Обработката на лични данни няма да надхвърля периода небходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодатество. Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др. Не събираме и не обработваме лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние на потребителите. Личните данни на потебителите се събират от лицата, за които се отнасят.
 

Основание за събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни

Евриста БГ събира и обработва лични данни във връзка с предоставянето на услугите на дружеството. Събираме лични данни директно от потребителите в преддоговорни отношения с тях (когато даден потребител изрази желание да получи конкретна услуга от Евриста БГ); при сключване на индивидуален договор за конкретна услуга; при или по повод изпълнението, изменението, допълването или прекратяването на договор сключен между Евриста БГ и потребителите.
 

Срок на съхранение на личните данни

Евриста БГ съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочи в целите на политиката за личните данни или за да бъдат спазени изискванията на действащото законодатество. С оглед произтичащите ни задължения от данъчното и счетоводното законодатество, данни за конкретен потребител се съхраняват за период от 11 (единайдет) години, считано от прекратяването на последния негов договор. След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се изтриват/унищожават.
 

Права на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

 • Обща информация

Потребителят има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни чрез искане в свободен текст. Евриста БГ може да поиска удостоверяване на самоличността и единтичността с лицето, за което се отнасят данните.

 • Право на достъп

Потребителите имат право да получат информация от Евриста БГ дали се обработват лични данни свързани с тях и съответно да получат достъп до информацията свързана с техните данни. Евриста БГ предоставя при поискване копие от обработваните лични данни свързани с потебителя в електронна или друга подходяща форма.

 • Право на коригиране на личните данни

Потребителите имат право да изискат коригиране на личните данни обработвани от Евриста, когато същите са неточни или неактуални.

 • Право на изтриване на личните данни

Потребителите имат право да изискат изтриване на личните данни свързани с тях в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • потебителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на лични данни и няма друго правно основание за обработването на същите;
 • потребителят е възразил срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и няма други законни основания за обработването на тези данни;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Евриста БГ.

Евриста БГ не изтрива данни, които има законова задължение да съхранява, включително за защита по повод на отправени срещу дружеството съдебни претенции или доказване на свои права.

 • Право на ограничаване обработването на лични данни

Потребителите имат право да поискат от Евриста БГ да ограничи обработването на свързаните с тях лични данни, когато:

 • точността на личните данни се оспорва от потребителя за срок, който позволява на Евриста БГ да провериточността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисквавместо това ограничаване на използването им; 
 • Евриста БГ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изискваза установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • потребителят е възразил срещу обработване на лични данни, основано на законен интерес на Евриста БГ, вочакване на проверка дали законните основания на Евриста БГ имат преимущество пред интересите на потебителя.
 • Право на възражение срещу обработването на лични данни

Потребителите имат право, по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях, когато Евриста БГ обработва техните данни за защита на свои законни интереси.

В определени случаи това право е безусловно и Евриста БГ винаги ще преустановява обработката на данни при направено възражение от потребителите. Това са случаите, при които Евриста БГ обработва лични данни за целите на директния маркетинг.

В останалите случаи, в зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, изложени от съответния потребител, Евриста БГ ще извърши вътрешна проверка относно възражението и ще се произнесе по него в съответствие с този раздел, като: уведоми потребителя, че ще преустанови обработката на лични данни; или мотивирано откаже да преустанови обработката на лични данни, при наличие на законово основание за това.

 • Право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни

Потребителите имат право да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях Евриста БГ нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД: https://www.cpdp.bg

Комисия за защита на личните данни, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ No2; тел. 02/9153518, e-mail: kzld@cpdp.bg.
 

За връзка с Евриста БГ

„Евриста БГ“ ООД, ЕИК 203672770, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1700, ул. „Проф. Христо Данов“ 19, вх.А, ет. 3, ап. 409, e-mail: office@evrista.bg, телефон за контакт: +359893655767. „Евриста БГ“ ООД е администратор на лични данни. Номер на удостоверение за администратор на лични данни No418849/10.02.2016г.